Głównym celem operacji było zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych oraz wzrost ogólnej wiedzy ekologicznej.

Projekt miał również na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Do takich rozwiązań innowacyjnych należy nagranie filmu/wideoklipu promującego Gminę Nowogard metodą „Lip dub”. Jest to metoda nowatorska, rzadko stosowana w tego typu przedsięwzięciach. Cechami charakterystycznymi tej metody są spontaniczność (lip dub jest wynikiem czyjegoś pomysłu zrealizowanym spontanicznie przez grupę), autentyczność (osoby i przedstawione w filmiku sytuacje wydają się prawdziwe), współuczestnictwo (powstanie wideo jest efektem współpracy pewnej grupy osób) oraz zabawa.

Wideoklip promuje walory Gminy Nowogard pod kątem ekologicznym i prośrodowiskowym, w tym zapobieganie zmianom klimatycznym.

Wnioskodawca przy realizacji filmu skupił różnorodne środowiska: organizacje pozarządowe, animatorów lokalnych, pracowników samorządowych, liderów grup, środowiska seniorów, młodzież, dzieci oraz mieszkańców do zaprezentowania postaw proekologicznych oraz prospołecznych. Operacja miała za zadanie przedstawienie Nowogardu jako miasta proekologicznego, przyjaznego mieszkańcom i turystom.

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu: 200 osób.

Wideoklip zawiera dodatkowo informację o dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014–2020 oraz LGD „Szanse Bezdroży”.

Drugim elementem projektu był zakup sprzętu nagłaśniającego pod telebim w Nowogardzie, który mieści się na skrzyżowaniu ulic 3 Maja oraz 700 lecia, co ma posłużyć rozpowszechnieniu wideoklipu. Telebim jest własnością Gminy Nowogard, która ponosi wszystkie koszty związane z obsługą urządzenia. Zakup nagłośnienia był niezbędny do zrealizowania operacji celem udostępniania go szerszej społeczności.

Dodatkowym elementem projektu był zakup materiałów promocyjnych w postaci toreb z materiałów ekologicznych, opatrzonych elementami promującymi dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz LGD „Szanse Bezdroży” oraz pamięci przenośnej (pendrive), na których nagrany zostanie wytworzony wideoklip. Pamięć przenośna będzie gadżetem promocyjnym, wręczanym mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gminę Nowogard.

Wszystkie elementy składające się na operację stanowią spójny i harmonijny produkt promocyjny, zorientowany na propagowanie postaw ekologicznych i prośrodowiskowych. Zakładany przez Wnioskodawcę zakres i czas realizacji operacji osiągnął swój cel, jakim jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00599-6935-UM1611138/20 z dnia 29.10 2020 r.na 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji:  38 288,00 zł.