2020 03 11 baner

{nomultithumb}

Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Błotno

PROJEKT:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard”
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska
Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-015/14-00
DOFINANSOWANIE: 401 084,05 PLN

burmistrz aneks2W środę, 14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla podpisał aneks do umowy, którą podpisał w Koszalinie 24 listopada 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Błotno. Ówczesna umowa dotyczyła dofinansowania w wysokości 35 000 zł, zaś podpisany aneks do umowy opiewa na dodatkową kwotę w wysokości 40 000 zł.

Łącznie, gmina Nowogard, na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Błotno pozyskała z WFOŚiGW kwotę 75 000 zł, zaś z Urzędu Marszałkowskiego 400 000 zł. Wkład własny gminy na zakup wozu to 166 000 zł.

Już w najbliższym tygodniu, zakupiony przez gminę Nowogard wóz strażacki za łączną kwotę 642 000 zł, zostanie oficjalnie przekazany przez burmistrza Nowogardu strażakom z OSP Błotno.

Piotr Suchy