facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

Rata za alkohol do 31 maja 2022 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Realizacja operacji pn.,, Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie’’

Operacja typu ,,Gospodarka wodno – ściekowa’’ . Głównym celem operacji była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie. W ramach zrealizowanego projekty została wybudowana 1 oczyszczalnia ścieków wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 1, 086 km . Liczba odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej wynosi 175. Są to mieszkańcy miejscowości Słajsino .

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania ,, Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00054-65150-UM1600091/19 z dnia 08.06.2020 r. na 63,63 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji : 1 931 953 ,00 zł