Robert CzaplaW dniu 30 kwietnia 2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim reperezentowanym przez Magdalenę Zarębską - Kuleszę Kuratora Oświaty, na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogard. W ten sposób pozyskał na ten cel około 150 tysięcy złotych. Termin wykorzystania środków jest ustalony do dnia 31 grudnia 2019r. Dzięki takim działaniom dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia mają równe szanse na zdobycie dobrego wykształcenia i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Pozyskane pieniadze umożliwią dostęp do bezpłatnych podreczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Jak uzyskać pomoc materialną?
Stypendium szkolne:
przyznawane jest na wniosek wnioskodawcy lub z urzędu. Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia lub wychowanka, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły, słuchacz kolegium pracowników służb społecznych. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniajaca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. Wniosek składa sie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Dowodem w postępowaniu o udzieleniu stypendium szkolnego jest zaświadczenie o wysokości dochodów lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy pieniężnych z pomocy społecznej – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Stypendium w formie pomocy rzeczowej wypłaca się po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (rachunków, biletów, faktur i innych dowodów księgowych) wystawionych na rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Stypendium szkolne może być udzielone w frmie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w szczególności: udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania; udziału w zajeciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym : wycieczki, biwaki, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru, udziału w zajęciach logopedycznych, nauka jezyków obcych, nauka gry na instrumentach, zajęciach sportowych i inne; zakwaterowania i wyżywienia w bursie, internacie lub na stancji, dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne na przejazd); pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczgólności zakupów: podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki; okularów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego lub innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole, zalecanego przez lekarza; stroju sportowego i obuwia sportowego; tornistra, plecaka; odzieży niezbędnaj do nauki zawodu w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych; jednolitego stroju obowiązującego w szkole.

Zasiłek szkolny:
może otrzymać uczń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
przyznawany jest na wniosekwnioskodawcy lub z urzędu. Wnioskodawca nie dostarcza żadnych rachunków. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zadarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Formularze wniosków udostępniane są zainteresowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6 pok. nr 1 (pierwsze piętro).