facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

{nomultithumb}Z okazji Dnia Mamy

2018 02 23 doradztwo loga

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

Tytuł projektu:
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowe: 08.00.00 Edukacja
Numer i nazwa Działania: RPZP.08.05.00 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
Numer i nazwa Celu Tematycznego: 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
W ramach projektu przewidziano realizację zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem w trzech gimnazjach i z obecnych V-VI klas szkół podstawowych (mieli być oni w roku szkolnym 2017/18 uczniami gimnazjum, jednak zgodnie z reformą mogą pozostać w Szkole Podstawowej) na terenie Nowogardu.
Projekt obejmuje doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zgodnie z założeniem projektu, wszyscy uczniowie obecnych kl. V i VI będą uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym, obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów.
Zadanie 1: Utworzenie punktów kariery w 3 Gimnazjach - zajęcia grupowe po min. 3 godz. na grupę 15 osób oraz indywidualne po 2 godz. na ucznia dla 785 uczniów SP i GIM Nowogard.
Zadanie 2: Organizacja 3 wyjazdów do Parku Przemysłowego - zadanie w ramach środków własnych szkół.
Zadanie 3: Spotkania z pracodawcami i przedstawicielami różnych zawodów, nauczycielami szkół zawodowych. Spotkania będą organizowane w szkołach.
Realizacja przedstawionego zakresu projektu umożliwi zatem lepsze przygotowanie uczniów do dalszej drogi rozwoju, zmobilizuje do zdobywania lepszych wyników i wpływać będzie na budowanie aktywnej postawy na rynku pracy.
Wskaźniki:

  1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 785 uczniów, w tym 405 kobiet.
  2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 785 uczniów, w tym 405 kobiet.

Tym samym projekt przyczyni się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych i realizować będzie cele działania 8.5 i wysokim stopniu przyczynia się celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020.

załącznik: