Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Przy skrzyżowaniu ulic Bankowej i 3 Maja w Nowogardzie znajduje się pomnik, który często mieszkańcy miasta przypisują do ul. 3 Maja. Pomnik ten jest zlokalizowany na działce 99/32 obręb ewidencyjny Nowogard 3 i należy do ul. Bankowej nr 5.
Grupa mieszkańców Nowogardu podjęła inicjatywę obywatelską mającą na celu odnowę wizerunku pomnika i nadania nazwy ,, Pomnik Niepodległości''. Wcześniej w prasie lokalnej ukazał się artykuł autorstwa Pana Mirosława Berezowskiego , w którym zaprezentowano planowaną odnowę pomnika. Urząd Miejski w Nowogardzie zwrócił się z prośbą do Pana Jana Kopycińskiego jako kompetentnego historyka o przedstawienie historii związanej z tym pomnikiem i nakreślenie jego znaczenia w społeczeństwie Nowogardu. Poniżej prezentujemy obszerną informację na w/w temat przedstawioną przez Pana Jana Kopycińskiego.

Kierownik Wydziału RLiF Urszula Berezowska