Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Remiza Wołowiec 02

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla po raz kolejny wspiera mieszkańców w trosce o zdrowie i dbałość o środowisko naturalne.

W poniedziałek, 5 sierpnia Burmistrz Robert Czapla złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ) w Szczecinie, wniosek o przyznanie dotacji w zakresie usuwania azbestu.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 37 936,61 zł, czyli 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją tych odpadów. Po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚ burmistrz ogłosi przetarg na demontaż i odbiór płyt azbestowych.

Łącznie z terenu Gminy Nowogard ma zostać usuniętych 5000 m2, czyli ponad 90 ton wyrobów zawierających azbest.

Przypomnijmy, że do 22 lipca br. mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do Urzędu Miejskiego w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (eternit). Wpłynęło 40 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard: 4 na demontaż i utylizację istniejącego pokrycia dachowego oraz 36 na odbiór i utylizację płyt azbestowych. / Marcin Gręda