d maslana1Jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie pracuje Pani od listopada 2017r. Wiele udało się od tego czasu zrobić dla mieszkańców gminy, pojawiło się sporo nowych rozwiązań jak choćby “Zdrowy Nowogard”. Który z programów najlepiej odpowiada na potrzeby mieszkańców?
Dorota Maślana: - Rzeczywiście od tego czasu, wspólnie udało nam się wdrożyć wiele programów, które ułatwiają życie mieszkańców. Wymienię te najważniejsze, przy czym niektóre są programami rządowymi, inne są zainicjowane przez OPS we współpracy z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą. Chociażby ostatni pod nazwą “Zdrowy Nowogard”, który miał na celu poprawę funkcjonowania służb ratowniczych. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi w kwestii pomocy dla naszych mieszkańców w zakresie np. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, paczek żywnościowych, zakupu obuwia zimowego dla seniorów, ciśnieniomierzy dla potrzebujących. Pozyskaliśmy 30% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne dla osób tego wymagających, korzystających z pomocy społecznej. Ważnym uwagi jest fakt pozyskania tabletów dla osób chorych aby miały bezpośredni kontakt z opiekunkami w razie zagrożenia życia, ponadto tabletów dla pracowników socjalnych z pełnym dostępem do systemu PFRON aby umożliwić naszym klientom szybsze załatwienie sprawy w zakresie dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wymienię jeszcze program “Opieka 75 plus” oraz program “Opieka wytchnieniowa”, która wejdzie w życie od września br.

“Opieka 75 plus” i “Opieka wytchnieniowa”, to programy skierowane dla seniorów...
- Tak. Program “75 plus” jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program “Opieka wytchnieniowa” ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą chorą, niepełnosprawną w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu tej opieki.

Jakimi środkami dysponuje w tym roku OPS?
- Na budżet Ośrodka składają się środki własne gminy oraz środki zlecone oraz środki zewnętrzne – pozyskane na realizację projektów. Założeniem na ten rok była kwota 28.762,928 zł. Z chwilą pojawienia się zmiany, co do przyznania świadczenia wychowawczego tzw. 500 + budżet znacząco wzrósł, musieliśmy go też powiększyć o świadczenie “Dobry Start” oraz kwotę pozyskaną w ramach projektu unijnego „jesteśmy dla ludzi”. Aktualnie dysponujemy na te i inne świadczenia kwotą ok. 29.328 251 zł.

Na program 500 + do końca tego roku OPS wyda ok. 20 mln złotych. Kolejny - (program “300 plus”) będący wsparciem dla uczniów, pochłonie blisko 300 tysięcy.
- Tak, to prawda. OPS pozyskuje też pieniądze na wypłaty świadczeń, np. 150 tysięcy złotych na stypendia szkolne dla uczniów pozyskane od wojewody.

Jak - dzięki wspomnianemu wsparciu - wygląda aktualnie sytuacja rodzin w gminie Nowogard, zwłaszcza rodzin wielodzietnych
- Poziom ekonomiczny rodzin uległ znacznej poprawie, zauważamy mniejszą liczbę osób korzystających z innej pomocy finansowej w OPS. Podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych zauważamy, że dzieci są zadbane a rodziny częściej mogą pozwolić sobie na wspólny wypoczynek w okresie wakacyjnym. Na pewno większa stabilizacja finansowa zmniejsza stres, nerwowość w rodzinach. Pozwala to na zapewnienie lepszej atmosfery i zachowań względem dzieci.

Na jakie świadczenia, poza wychowawczymi, OPS wydaje najwięcej pieniędzy?
- Najwięcej wydajemy właśnie na świadczenie wychowawcze, z programu rządowego. Drugim co do wielkości wydatkiem jest opłata za utrzymanie naszych beneficjentów w Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne wydatkowane z pieniędzy gminnych.

Jakie są (jeśli są), nie w pełni jeszcze zaspokojone potrzeby mieszkańców gminy pod względem opieki społecznej?
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów, stąd też pojawił się pomysł realizacji programu “Opieka wytchnieniowa”, w finansowaniu którego również nasza gmina ma swój udział. W miarę naszych możliwości, staramy się na bieżąco rozwiązywać potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – śmiało mogę powiedzieć, że najważniejsze potrzeby są zabezpieczone. Aktualnie przeprowadzamy reorganizację, która ma poprawić jakość świadczonych usług. Dział składający się z pracowników socjalnych dzielimy na dział zajmujący się wyłącznie pracą socjalną oraz dział wydających decyzje administracyjne. Pojawia się również pracownik pierwszego kontaktu oraz osoba zajmująca się usługami socjalnymi.

A jak Gmina Nowogard wypada pod względem zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych i wszelkiego rodzaju wsparcia dla mieszkańców, na tle podobnych gmin w województwie zachodniopomorskim?
- Uważam, że wypadamy bardzo korzystnie w tej kategorii. Zatrudniamy 8 opiekunek, które świadczą pomoc w formie usług opiekuńczych. Odpłatność jest ustalona przez Radę Miejską i wynosi 17 zł za pełną godzinę. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Caritasem - w ramach tego porozumienia objęliśmy dodatkowo 7 osób pomocą opiekuńczą nieodpłatną. Reasumując, potrzebujący otrzymali wsparcie a 7 osób pracę. Należy dodać jeszcze uruchamiany program Opieka 75 plus oraz program Opieka wytchnieniowa, który rusza od września.

Jakie ciekawe projekty ze wsparciem unijnym realizuje obecnie OPS?
- Realizujemy 2 programy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej tj. “Jesteśmy dla ludzi” do końca kwietnia 2020 r. oraz “Dobre Wsparcie - system usług społecznych” do końca roku 2019. Z chwilą pojawienia się programów wspierających będziemy aplikować.

Pani współpraca z urzędem miejskim i burmistrzem Robertem Czaplą jest…
- Bardzo dobra, burmistrz zauważa potrzeby mieszkańców: powołuje sztaby kryzysowe w zakresie trudnych sytuacji czy zdarzeń losowych działające 24 godzinę na dobę. Jest to niezmiernie ważne gdyż takie zdarzenia odbywają się w różnych porach dnia czy nocy. Mamy wypracowaną wspólną strategię działania czego mogą pozazdrościć nam inne gminy. Ponadto jest wspólnie opracowywany plan działań co do wspierania finansowego rodzin, które tego wymagają. Dodatkowo działania profilaktyczne chociażby program “Zdrowy Nowogard” czy zakup ciśnieniomierzy
dla seniorów.

W planach na kolejny rok, nowogardzki OPS ma…
- Planem i moim marzeniem jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OPS, Stworzenie Gminnej Karty Rodziny oraz stworzenie wolontariatu.

Warto zakończyć rozmowę podsumowaniem dotychczasowych Pani osiągnięć na stanowisku kierownika OPS? Największe dotąd sukcesy?
- Moim sukcesem jest mój zespół, który zawsze jest gotowy do podejmowania działania. To profesjonaliści przygotowani merytorycznie do pracy z ludźmi. W życiu bywają wzloty i upadki. Cieszę się, że tych wzlotów mamy coraz więcej na swoim koncie. Moim wielkim sukcesem jest to, że mogę spełniać się w służbie, którą kocham.

Rozm.: BS, fot.: BS