2019 04 19 opiekaW dniu 18.04.2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego zapotrzebowanie na środki finansowe z Programu w ramach Solidarnościowego Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.W związku z tym, gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu w kwocie 46.080 zł na usługi opiekuńcze. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby , konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program ten, jest również skierowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Całkowity koszt zadania ze środkami własnymi gminy wynosi 57. 600 zł.